Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Vedtægter

Paragraf 1.

Foreningens navn er Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, København/Sjælland. Den udgør en lokalafdeling under Danmarks Fysik- og Kemilærerforening med formål i overensstemmelse med dennes vedtægter.

Paragraf 2.
Medlemmer kan optages i overensstemmelse med Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings vedtægter paragraf 3.

Paragraf 3.
Generalforsamlingen. som afholdes hvert år i november/december måned, vælger formand og en bestyrelse på 6 medlemmer, to suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemsskab af denne forening, og mindst ét af bestyrelsens medlemmer skal være folkeskolelærer.
Stk. 3. Tegningsretten tilfalder formand og kasserer.

Paragraf 4.
Formanden vælges hvert år. Halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Paragraf 5.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Valg af repræsentanter til landsforeningen.
9. Eventuelt.

Paragraf 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af en femtedel af medlemmerne. Begæringen skal fremsættes skriftligt, og generalforsamlingen skal da afholdes inden en måned.

Paragraf 7.
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller ved særskilt meddelelse til de enkelte medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres sammen med indkaldelsen.

Paragraf 8.
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Paragraf 9.
Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed og afgør sagerne ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog et flertal på mindst to tredjedele af de fremmødtes stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 5 uger inden generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen i november 2018.

Videre til værktøjslinje